REGULAMENTUL CAMPANIEI ” TOMBOLA  CRĂCIUN”

 

1. Organizator

Campania ” TOMBOLA CRĂCIUN” este organizată de către SC APUSENI MOUNTAINS  RESEARCH CO SRL, persoană juridică română cu sediul social în sat Sântion, com. Sântion, nr.1/K, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.J05/1250/2015, CUI RO34860301, deținătorul mărcii Synergy Therm.

 

2. Locul și perioada campaniei ” TOMBOLA CRĂCIUN”

Campania ” TOMBOLA CRĂCIUN” se desfășoară în perioada 01.12.2023-26.12.2023 exclusiv pe site-ul www.synergytherm.com.

 

3. Dreptul de participare

Poate participa la campania ” TOMBOLA CRĂCIUN” orice persoană fizică, de cetățenie română, cu domiciliul în România și care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la tombolă angajații aparținând SC APUSENI MOUNTAINS RESEARCH CO SR , precum și rudele de gradul I și gradul II ale   acestora și nici persoanele juridice astfel cum sunt definite de legislația română.

 

4. Înscrierea la campania ” TOMBOLA CRĂCIUN” și condițiile de eligibilitate

Orice persoană care achiziționează produse cosmetice marca ”Synergy Therm” în valoare de minim 100 lei la o singură comandă plasată pe site-ul www.synergytherm.com, se poate înscrie la campania ”TOMBOLA CRĂCIUN”.

 

O comandă în valoare de minim 100 lei, pentru care se emite factura fiscală dă dreptul participantului de a se înscrie la campania ” TOMBOLA CRĂCIUN” o singură dată. Un participant se poate înscrie de mai multe ori la campania ”TOMBOLA CRĂCIUN” în baza mai multor comenzi de  produse cosmetice marca ”Synergy Therm” în valoare de minim 100 lei la o singură achiziție.

 

Participantul la campania ” TOMBOLA CRĂCIUN” se va înscrie cu datele completate pe site-ul www.synergytherm.com  în momentul plasării comenzii constând în nume, prenume, adresa de livrare a comenzii, numărul de telefon și adresa de e-mail.

 

În vederea finalizării procedurii de înscriere participantul va declara pe proprie răspundere, prin bifarea căsuțelor faptul că are vârsta minimă de 18 ani, că își exprimă consimțământul ca datele sale cu caracter personal completate să fie colectate, prelucrate, stocate și transmise de către organizator și că își însușește regulamentul campaniei. Lipsa exprimării consimțământului participantului cu privire la informațiile mai sus menționate atrage imposibilitatea finalizării înscrierii la campania ” TOMBOLA CRĂCIUN”.

 

Persoanele înscrise la campania ” TOMBOLA CRĂCIUN” care nu au fost desemnate câștigătoare participă automat și la campania ” TOMBOLA REVELION” fără a mai fi necesare alte formalități sau proceduri de urmat.

 

În vederea revendicării premiilor, câștigătorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: să aibe vârsta minină împlinită de 18 ani, să dețină factura fiscală în original/o copie lizibilă/ o fotografie, care să ateste achiziționarea de produse  cosmetice marca ”Synergy Therm” în valoare minimă de 100 lei, să coincidă datele de identificare înregistrate pe site-ul www.synergytherm.com, cu datele de identificare menționate în cartea de identitate, să nu fie angajați aparținând SC APUSENI MOUNTAINS RESEARCH CO SRL , precum și nici rude de gradul I și gradul II ale acestora și nici persoane                                        juridice astfel cum sunt definite de legislația română.

 

Înscrierea la campania ” TOMBOLA CRĂCIUN implică acceptarea și însușirea integrală, expresă și neechivocă de către participant a prezentului regulament.

 

5.Premiile campaniei ” TOMBOLA CRĂCIUN ”

Campania ” TOMBOLA CRĂCIUN ”  oferă  3  premii. Premiile constau în 3 APARATE DE INGRIJIRE A PARULUI MARCA DYSON : Placa de par fara fir DYSON Carrole HS07, Ondulator Multystyler DYSON H505 Airwrap Complete Long Blue Blush Gift Edition, Uscator de par DYSON Supersonic Origin, negru-nichel . Valoarea comercială totală a premiilor campaniei ”TOMBOLĂ CRĂCIUN” este de 5.599.97 lei.

 

Toate premiile din cadrul campaniei ” TOMBOLA CRĂCIUN ” nu sunt transmisibile, nu se pot înlocui cu alte bunuri sau produse și nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor în bani.

 

Campania ” TOMBOLA CRĂCIUN ”  nu este administrată, suportată sau sponsorizată de către Facebook. Orice informație furnizată de către participanți se face către Synergy Therm nu către Facebook. Orice sugestii, reclamații sau cereri de informații se fac către organizator.

 

Câștigătorul fiecărui  premiu va fi contactat telefonic. Dacă din diverse motive câștigătorul nu poate să fie contactat telefonic ca urmare a trei încercări eșuate din partea organizatorului, câștigătorul va fi contactat printr-un mesaj pe adresa de e-mail cu care s- a înscris pe portal, având la dispoziție 2 zile lucrătoare să  confirme că dorește să își revendice premiul câștigat, lipsa confirmării atrage invalidarea sa ca și câștigător.

 

Câștigătorii  premiilor au dreptul să își revendice premiul în termen de 5 zile lucrătoare de la extragere.

 

Premiile se vor expedia de către organizator câștigătorilor prin intermediul serviciului de curierat rapid. Costurile privind expedierea premiilor se vor suporta integral de către organizator.

 

6.  Extragerea câștigătorilor campania ” TOMBOLA CRĂCIUN ”

În data de 27.12.2023 va avea loc extragerea câștigătorilor premiilor campaniei ” TOMBOLA CRĂCIUN ” .

 

Câștigătorii se vor alege prin tragere la sorți dintre toți participanții eligibili înregistrați conform prezentului regulament. Pentru tragerea la sorți se va folosi un sistem automatizat (random.org), iar momentul extragerii se va filma și posta pe pagina de social media al organizatorului de pe platforma Instagram @synergythermcosmetics.

 

Câștigătorii vor fi verificați dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate și dacă au respectat prezentul regulament.

 

Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, nerespectarea prezentului regulament, respectiv refuzul revendicării premiului de către o persoană desemnată ca și câștigător al extragerii, determină invalidarea persoanei respective ca și câștigător, respectiv imposibilitatea de atribuire a premiului.

 

Anunțul cu privire la invalidarea unei persoane desemnate ca și câștigător se va realiza pe pagina de social media al organizatorului de pe platforma Instagram @synergythermcosmetics.

 

Refuzul revendicării premiului reprezintă manifestarea de voință a câștigătorului  manifestată prin lipsa răspunsului la e-mail-ul transmis de către organizator în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicare, respectiv refuzul primirii coletului prin care a fost expediat premiul.

 

Organizatorul este exonerat de orice răspundere și nu are obligația de a despăgubi persoanele desemnate ca și câștigători care nu au  îndeplinit condițiile de eligibilitate, nu au respectat prezentul regulament , respectiv au refuzat revendicarea premiilor câștigate.

 

Dacă  persoana/persoanele desemnată/desemnate ca și câștigător/câștigătoare nu îndeplinește/îndeplinesc condițiile de eligibilitate, nu respectă prezentul regulament, sau a/au refuzat revendicarea premiului câștigat, determină imposibilitatea de atribuire a premiului/premiilor, sens în care în data 05.01.2024 se va relua extragerea exclusiv pentru premiul/premiile care nu a/au putut să fie acordat/acordate persoanelor desemnate câștigătoare la extragerea din data de 27.12.2023.

 

Anunțarea câștigătorilor se va face în ziua în care vor avea loc extragerile pe pagina de social media al organizatorului de pe platforma Instagram @synergythermcosmetics.Lista câștigătorilor campaniei ” TOMBOLA CRĂCIUN ” se va menține publică pe site-ul www.synergytherm.com timp de 30 de zile de la data ultimei extrageri.

 

7. Protecția datelor cu caracter personal

Prin înscrierea la campania ” TOMBOLA CRĂCIUNfiecare participant își exprimă acordul în mod expres și neechivoc ca organizatorul să colecteze, să prelucreze, să stocheze și să transmită datelor sale cu caracter personal, constând în nume, prenume, adresă de livrare, telefon, e-mail, înregistrare pe site-ul www.synergytherm.com, conturile de pe platformele de socializare Instagram sau Facebook, imaginea de profil, o fotografie cu premiul câștigat. În ipoteza în care câștigătorii doresc ca expedierea premiiilor câștigate să se realizeze la o altă adresă decât adresa de livrare completată pe site-ul www.synergytherm.com în momentul plasării comenzii, își exprimă acordul în mod expres și neechivoc ca organizatorul să colecteze, să prelucreze, să stocheze și să transmită și aceste date cu caracter personal.

 

Stocarea şi prelucrarea acestor date cu caracter personal  se realizează în următoarele scopuri: în vederea acordării și revendicării premiilor campaniei ” TOMBOLA CRĂCIUN , reclamă, marketing şi publicitate. Aceste date cu caracter personal se vor transmite partenerilor comerciali, instituțiilor și autorităților publice abilitate.

 

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal coincide cu durata de derulare a concursului și implicit desemnarea și anunțarea câștigătorilor.

 

Datele cu caracter personal se vor păstra pe o durată de 1 an de la data extragerii câștigătorilor, cu excepția situației în care dispozițiile legale impun alte termene de păstrare.

 

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la campania ” TOMBOLA CRĂCIUN să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

 

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

 

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în următoarele condiţii: (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; (d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; (e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; (f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

Drepturile persoanelor vizate

 

Potrivit Regulamentului nr.679/2016 persoanele vizate au următoarele drepturi:

 

Dreptul de informare persoana vizată are dreptul a primi informaţii  cu privire la datele operatorului, datele cu caracter personal care îi sunt prelucrate, scopul şi modalitatea în care îi sunt prelucrate datele cu caracter personal.

 

Dreptul de acces la date persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate.

 

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format  electronic utilizat în mod curent.

 

Dreptul la rectificare persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; (c) persoana vizată se opune prelucrării; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul; (f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale

 

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării

 

Dreptul la portabilitatea datelor persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ; (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

Dreptul la opoziție în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu poate să fie exercitat de către persoana vizată în cazul în care decizia: (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date; (b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

 

Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată cu privire la prelucrarea acestor date persoana vizată  are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  având ca obiect prelucrarea datelor sale cu caracter personal

 

Dreptul de retragere a consimțământului privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal persoana vizată are dreptul de a-şi retrage consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia

 

Persoana vizată îşi poate exercita aceste drepturi prin formularea unei solicitări comunicate Operatorului pe e-mail la adresa office@synergytherm.com, sau la punctul de lucru al acestuia din în sat Sântion, com. Sântion, nr.1/K,, județul Bihor.

 

8.Dispoziții finale

Orice neînțelegeri privind validitatea prezentului regulament sau rezultatele din interpretarea și executarea acestuia, respectiv a rezultatelor în urma desfășurării campaniei ” TOMBOLA CRĂCIUN vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești de la sediul organizatorului SC APUSENI MOUNTAINS RESEARCH CO SRL.

 

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Singura obligație asumată de către organizator este  cu privire la acordarea premiilor.

 

9. Modificări ale regulamentului campaniei ” TOMBOLA CRĂCIUN

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Toate modificările aduse prezentului regulament vor fi făcute publice pentru opozabilitate.

 

ORGANIZATOR

 

SC APUSENI MOUNTAINS RESEARCH CO SRL