1. Organizator

Concursul ”GIVEAWAY”  este organizat de către SC APUSENI MOUNTAINS RESEARCH CO SRL, persoană juridică română cu sediul social în com. Borș, Parc Industrial nr. 1K, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr.J05/1250/2015, CUI RO34860301, deținătorul mărcii Synergy Therm și SC Cruise&Holiday SRL, persoană juridică română cu sediul social în Oradea, strada Tudor Vladimirescu, 41/14, 410203, Bihor, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/1856/2014, CUI RO33869892.

            2.Locul și perioada concursului ”GIVEAWAY”

Concursul ”GIVEAWAY” se desfășoară exclusiv pe platforma de socializare Instagram, pe conturile @synergythermcosmetics, @synergythermitalia, @croaziere.co, în perioada 01.12.2022-23.12.2022.

3.Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică, de cetățenie română, cu domiciliul în România și  care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs angajații aparținând SC APUSENI MOUNTAINS RESEARCH CO SRL și SC Cruise&Holiday SRL, precum și rudele de gradul I  și gradul II ale acestora și nici persoanele juridice astfel cum sunt definite de legislația română.

            4.Înscrierea la concursul ”GIVEAWAY” și condițiile de eligibilitate

Orice persoană care are un cont pe platforma de socializare Instagram va trebui să dea follow la conturile @synergythermcosmetics, @synergythermitalia, @croaziere.co, iar ulterior va trebui să lase un comentariu.

În comentariu postat va eticheta minim 3 prieteni, care la rândul lor au dat follow la conturile de pe platforma de socializare Instagram @synergythermcosmetics, @synergythermitalia, @croaziere.co.

Un participant poate să posteze mai multe mesaje în care să fie etichetați prieteni diferiți.

Înscrierea la concursul ”GIVEAWAY” implică acceptarea și însușirea integrală, expresă și neechivocă de către participant a prezentului regulament.

5. Extragerea câștigătorului concursului ” GIVEAWAY”

Câștigătorul va fi ales pe 24 Decembrie 2022, prin tragere la sorți dintre toți participanții eligibili înregistrați conform prezentului regulament. Pentru tragerea la sorți se va folosi un sistem automatizat (random.org), iar momentul extragerii se va filma și posta pe conturile de pe platforma de socializare Instagram @synergythermcosmetics, @croaziere.co. Câștigătorul va fi verificat dacă a respectat prezentul regulament și dacă se poate stabili o identitate între contul său de Istagram și datele sale de identificare.

Dacă câștigătorul desemnat nu îndeplinește condițiile de eligibilitate și dacă nu a respectat prezentul regulament se va relua tragerea la sorți tot în data de 24.12.2022.

Extragerea și anunțarea câștigătorului se va face pe 24 Decembrie 2022 pe conturile de pe platforma de socializare Instagram @synergythermcosmetics si @croaziere.co.

6.Premiul concursului ”GIVEAWAY”

Premiul concursului ”GIVEAWAY” este o croazieră în Dubai pentru doi adulți, câștigătorul și o persoană dragă lui, în perioada 20.01.2023-27.01.2023. Premiul nu este transmisibil.

Concursul ”GIVEAWAY”  nu este administrat, suportat sau sponsorizat de către Facebook. Orice informație furnizată de către utilizatori se face către Synergy Therm și Croaziere.co, nu către Facebook. Orice sugestii, reclamații sau cereri de informații se fac către Croaziere.co.

Detalii croazieră Dubai:

Plecare: 20 27 Ianuarie 2023

Cabina interioară dublă, clasa tarifară: myCruise – Sunt incluse toate cele 3 mese principale + băuturi la dozator în zona restaurantului self – service. Include taxa de servicii în valoare de 11 Euro/persoană/noapte, biletul de avion spre Dubai.

Furnizor/operator croazieră: Costa Cruises.

Nume Vas: Costa Toscana

Îmbarcare/Debarcare: Dubai

Viza: Pentru acest itinerar nu aveți nevoie de viza. Documentul de călătorie obligatoriu: pașaport cu valabilitate minim 6 luni.

Protocolul de sănătate al companiei: Protocol Covid19 Costa Cruises

Ce nu este inclus: micul dejun în cabină și serviciul de room service, toate băuturile, cu excepția celor disponibile la dozatoarele disponibile în zona restaurantului self – service sunt contra cost, asigurarea medicală, transferul la și de la portul de îmbarcare. Cabinele din tariful MyCruise sunt situate la punțile inferioare ale vasului.

NOTĂ: Rezervările și plata transferurilor se face personal de către câștigător.

Pentru informații suplimentare despre croazieră, taxe, vas și itinerar puteți contacta echipa Croaziere.co. 

 Câștigătorul va fi contactat printr-un mesaj privat pe Instagram, având dreptul să își revendice premiul în termen de 5 zile lucrătoare de la extragere.

În cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul în termen de 5 zile calendaristice de la extragere, rezultatele extragerii din 24.12.2022 se vor anula urmând să se reia tragerea la sorți în data de 31.12.2022, în aceleași condiții ca și tragerea la sorți din 24.12.2022.

7.Protecția datelor cu caracter personal

Prin înscrierea la concursul ”GIVEAWAY” fiecare participant își exprimă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la colectarea, prelucrarea, stocarea și transmiterea datelor sale cu caracter personal și ale persoanei cu care dorește să plece în croazieră, constând în numele contului de pe platforma de socializare Instagram cu care s-a înscris la concurs, nume, prenume, domiciliu, CNP, seria și numărul cărții de identitate, telefon, e-mail, date și informații regăsite în pașaport, asigurare medicală și certificat COVID 19 aparținând câștigătorului și  a persoanei cu care va pleca în croazieră, semnătură, cont bancar.

 Stocarea acestor date cu caracter personal  şi prelucrarea lor se realizează în următoarele scopuri: în vederea acordării și revendicării premiului concursului ”GIVEAWAY”, reclamă, marketing şi publicitate.

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal coincide cu durata de derulare a concursului și implicit desemnarea și anunțarea câștigătorului.

Datele cu caracter personal se vor păstra pe o durată de 5 ani de la data extragerii câștigătorului, cu excepția situației în care dispozițiile legale impun alte termene de păstrare.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concursul ”GIVEAWAY” să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

            Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în următoarele condiţii: (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; (b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; (d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; (e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; (f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Drepturile persoanelor vizate

Potrivit Regulamentului nr.679/2016 persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul de informare persoana vizată are dreptul a primi informaţii  cu privire la datele operatorului, datele cu caracter personal care îi sunt prelucrate, scopul şi modalitatea în care îi sunt prelucrate datele cu caracter personal.

 Dreptul de acces la date persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format  electronic utilizat în mod curent.

 Dreptul la rectificare persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; (c) persoana vizată se opune prelucrării; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul; (f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării

Dreptul la portabilitatea datelor persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ; (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu poate să fie exercitat de către persoana vizată în cazul în care decizia: (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date; (b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată cu privire la prelucrarea acestor date persoana vizată  are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  având ca obiect prelucrarea datelor sale cu caracter personal

Dreptul de retragere a consimțământului privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal persoana vizată are dreptul de a-şi retrage consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia

Persoana vizată îşi poate exercita aceste drepturi prin formularea unei solicitări comunicate Operatorului pe e-mail la adresa office@synergytherm.com, sau la punctul de lucru al acestuia din în com. Borș, Parc Industrial nr. 1K, județul Bihor.

8. Dispoziții finale

Orice neînțelegeri privind validitatea prezentului regulament sau rezultatele din interpretarea și executarea acestuia, respectiv a rezultatelor în urma desfășurării concursului ” GIVEAWAY”  vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești de la sediul organizatorului SC APUSENI MOUNTAINS RESEARCH CO SRL.

Organizatorii nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de Internet, respectiv în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Singura obligație asumată de către organizatori este  cu privire la acordarea premiului.

În ipoteza în care în conținutul comentariilor se regăsește un limbaj trivial, expresii sau cuvinte care aduc atingere drepturilor nepatrimoniale ale organizatorilor sau altor participanți la concurs, organizatorii își rezervă dreptul de a șterge acele comentarii.

9. Modificări ale regulamentului concursului ”GIVEAWAY”

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Toate modificările aduse prezentului regulament vor fi făcute publice pentru opozabilitate.